Мета

«Телеком Клубу»

Розвиток та впровадження в Україні цифрової економіки в усіх сферах державного та приватного життя. Покращення інвестиційного клімату в державі, просування України на міжнародній арені як інноваційної та прогресивної держави.

Клуб створений на основі добровільності, рівноправності і законності для задоволення соціальних, духовних, творчих, національно-культурних, спортивних та інших спільних інтересів громадян – членів Клубу.

Завдання

«Телеком Клубу»
 1. Інформаційно-аналітичний обробка внутрішньої та зовнішньої інформації щодо галузі інформаціно-комунікаційних технологій (ІКТ) в Україні.
 2. Природне лобіювання інтересів учасників ІКТ ринку України на національному (парламент, уряд) і міжнародному рівні.
 3. Платформа для відкритого обговорення схем і моделей розвитку галузі за участю всіх зацікавлених сторін: бізнесу, уряду, парламенту, експертного середовища.
 4. Координація соціальної та благодійної діяльності учасників ІКТ-ринку
 5. Залучення міжнародних експертів, очільників компаній, представників державних відомств для експертної та консультативної роботи.
 6. Арбітраж у вирішенні складних та спірних питань між членами Клубу та зовнішніми партнерами.

Загальні положення

 1. Діяльність Клубу заснована на положеннях загальної декларації прав людини, Конституції України, Закону України “Про об’єднання громадян”. Статуту Клубу, а також на основі загальнолюдських норм і принципів моральності і моралі.
 2. Честь і гідність Клубу залежить від дотримання в ньому пристойності суспільного життя, головних моральних цінностей, якими в Клубі вважаються: дружнє спілкування, толерантне ставлення до різних точок зору, вільний обмін думками, взаємоповага, доброзичливість, витримка.
 3. У Клубі не допускаються непристойні, грубі вчинки і прояви почуттів, які явно або побічно можуть образити духовні, політичні та інші переконання або погляди інших Членів Клубу, що компрометують Клуб.
 4. Клуб, з дня його державної реєстрації в установленому порядку, є юридичною особою, має свої реквізити, адресу, печатку, клубні атрибути.

Членство

в «Телеком Клубі»
 1. Члени Клубу можуть бути індивідуальні та колективні.
 2. Індивідуальними членами Клубу можуть бути громадяни України, а також громадяни інших держав, які згодні з положеннями його Кодексу та Статуту, мають рекомендації або клопотання про прийом в члени Клубу не менше ніж від двох членів Клубу, своєчасно сплатили вступний і Членський внески.
 3. Колективними членами Клубу можуть бути колективи підприємств, установ, організацій та інших держав, яким близькі статутні цілі і завдання Клубу, які згодні з положеннями його Кодексу та Статуту, мають рекомендації або клопотання про прийом в члени Клубу не менше ніж від двох членів Клубу, своєчасно сплатили вступний і Членський внески.
 4. Членство може бути Дійсне та Почесне. Дійсні члени обираються в порядку, передбаченому розділом 4-5 Статуту. Статус Почесного члена привласнює керівництво Клубу за великий вклад у розвиток ІКТ галузі.
 5. Рішення про прийом в члени Клубу або відмова у членстві правомочний виносити тільки Рада Клубу, який залишає за собою право пояснення мотивів ухвалення рішення.
 6. Членство в Клубі не є перешкодою для участі в діяльності інших громадських організацій, як і навпаки.

Керівництво

«Телеком Клубу»
 1. Вищим органом Клубу є загальні збори членів Клубу. Загальні збори проводяться не менше одного разу на рік скликаються правлінням з метою вирішення стратегічних питань.
 2. Для вирішення поточних питань можуть використовуватися електронні засоби комунікації.
 3. Органом, що координує діяльність Клубу в період між попередніми та наступними виборами є Рада Клубу, який обирається з числа членів Клубу в кількості 5 чоловік один раз в п’ять років.
 4. Керівництво поточною діяльністю Клубу здійснює Президент (голова правління), який обирається на зборах Ради Клубу терміном на 5 років.
 5. Президент діє від імені Клубу, здійснює управління майном та грошовими коштами Клубу у взаємодії з Виконавчим директором, формує робочий апарат Клубу, представляє Зборам інформацію про роботу Клубу.
 6. Фінансово-господарська діяльність Клубу проводиться відповідно до затвердженого бюджету Клубу. Бюджет Клубу має дохідну та видаткову частини.
 7. Член Клубу має право припинити своє членство в Клубі добровільно, в будь-який час, з поясненням або без пояснення причин, повідомивши про це усно або письмово Президента або одного з членів Ради.
 8. Член Клубу може бути виключений з Клубу, що є крайнім заходом осуду за дії завдають шкоди іміджу Клубу (або окремих членів Клубу) або спрямовані на руйнування головних цінностей Клубу, що порочать основні ідеї Клубу.
 9. Питання про виключення з членів Клубу виноситься будь-яким Членом Клубу, на Рада Клубу, на якому повинно бути присутні не менше двох третин від загального числа Ради Клубу.
 10. Виняток робиться відкритим голосуванням. Голосування може проводитися за відсутності Члена Клубу, питання, про виключення якого ставиться на голосування.
 11. Виключення можливе при абсолютному згоді з цим рішенням ВСІХ БЕЗ ОДНОГО присутніх Ради Клубу.
 12. Про своє рішення Рада Клубу інформує Членів Клубу на найближчому засіданні Клубу.